Поръчай твоя скок сега!
График и разписание на скоковете
Цени на бънджи скокове

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ 

www.bungeeclub.bg

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Адвенчърс БГ ООД (търговеца) предлага на потребителите ваучери за услуги, предлагани от лица (Изпълнители), с които Адвенчърс БГ ООД има сключени договори, посредством интернет сайта си/платформата www.bungeeclub.bg. Ваучерите, които се предлагат посредством сайта могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

І. Общи положения

 1. www.bungeeclub.bg е онлайн платформа, на която се публикуват оферти за развлекателни услуги, предоставяни от трети лица изпълнители – контрагенти на Адвенчърс БГ ООД, като клиентите имат възможност да закупят за себе си или трето лице ваучери за тези услуги, да сключват договор от разстояние за предоставяне на тези услуги с изпълнителите, респективно да управляват резервациите за тези услуги. 
 2. Настоящите общи условия представляват договор между Адвенчърс БГ ООД в качеството си на собственик на интернет сайт www.bungeeclub.bg, наричан търговец и потенциални потребители-купувачи, за покупка от разстояние и ползване на ваучери за услуги, изпълнявани от други търговци (Изпълнители), с които собственика на сайта има сключени договори, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта. 
 3. Страни по настоящия договор са Адвенчърс БГ ООД (търговец) – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: Варна ул. „София” № 6, ет.4, офис 4, ЕИК 205946580, тел. 0877 777 288 и email: [email protected]  от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.bungeeclub.bg, закупил ваучер от сайта или използващ закупен от сайта ваучер за закупуване на услуги, предлагани на платформата от Изпълнителите. 
 4. Доставчици (изпълнители) на предлаганите на платформата стоки/услуги са трети лица, с които  Адвенчърс БГ ООД е сключило договор, по силата на който офертите за предоставяните стоки/услуги се публикуват на платформата, предоставена е възможност чрез платформата да бъдат сключвани договори от разстояние с клиентите за посочените стоки/услуги, като тези лица са поели задължението да приемат плащане по тези договори чрез издадени от Адвенчърс БГ ООД ваучери. 
 5. С настоящите Общи условия се уреждат условията, съгласно които потрбителите на платформата  www.bungeeclub.bg използват същата, закупуват ваучери, издадени от Адвенчърс БГ ООД и/или използват тези ваучери при сключването на договор от разстояние за закупуването на услуги, промотирани на платформата и предоставяни от Изпълнители – контрагенти на Адвенчърс БГ ООД
 6. Общите условия не уреждат отношенията между потребителите и Изпълнителя, предоставящ услугите, оферти за които са публикувани на Платформата. Общите условия не уреждат и взаимоотношенията между Адвенчърс БГ ООД и Изпълнителите, за чиито услуги са публикувани оферти на платформата. 
 7. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и че е съгласен със същите, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“. С поставянето на отметката, потребителят се съгласява отношенията му с Адвенчърс БГ ООД да се уреждат от тези общи условия.

 

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.bungeeclub.bg;

Потребител/клиент на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път; Клиент е и всяко лице на което са прехвърлени правата по закупените ваучери.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ”www.bungeeclub.bg” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.bungeeclub.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Адвенчърс БГ ООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер – виртуален документ или документ на хартиен носител с уникален номер, издаван от Адвенчърс БГ ООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили договор за продажба от разстояние на ваучер, с който може да се закупи стока/услуга, предоатвяна от съконтрагенти на търговеца, по обявени от търговеца цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили плащане на пълната цена на ваучера. 

Визуално представяне на услугите/стоките (снимков материал) на сайта показва единствено вида активност, която се предлага от изпълнителя на услугата, а не представя  реалното изпълнение на услугата. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които фирма Адвенчърс БГ ООД не носи отговорност.

Описание на услугите/стоките в сайта включва информация за предоставяната услуга/стока от съответния изпълнител. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които Адвенчърс БГ ООД не носи отговорност.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. 

„Договор от разстояние“ е договор по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) сключен между притежател на ваучер и изпълнител на услуги, оферти за които са публикувани на платформата.

 

ІІІ. Предмет на договора и задължения на страните

 

 1. Адвенчърс БГ ООД предоставя възможност на потребителите на платформата за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.bungeeclub.bg, да сключат с търговеца договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, на ваучер, с които могат в последствие да бъдат заплатени стоки/услуги, изпълнявани от трето лице, с което търговецът има сключен договор за изпълнение на услугите и с което трето лице Клиентът сключва договор от разстояние, посредством платформата, за предоставяне на съответните услуги. 
 2. При извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба на ваучера, потребителят се съгласява с настоящите общи условия, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“ . 
 3. Адвенчърс БГ ООД не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, описани във ваучера, както и ако условия, предоставени от изпълнителя на услугите, обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи. В този случай всички претенции се насочват към изпълнителя на услугите, за което търговецът оказва съдействие на потребителя.;

– За качеството на предоставените стоки или услуги, закупени от сайта. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между потребителя и изпълнителя, предоставил конкретната стока или услуга.

– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от изпълнителя, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Адвенчърс БГ ООД;

– За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата;

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.bungeeclub.bg, независещи от екипа на същия.

 

 1. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Адвенчърс БГ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Адвенчърс БГ ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 2. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Адвенчърс БГ ООД.

 

ІV. Защита на лични данни

 1. При извършване на дейността си, „АДВЕНЧЪРС БГ” ЕООД, ЕИК 205946580, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа” № 24, вх. А, ет.2, ап. 12, обработва информация, която представлява лични данни.
 2. По смисъла на Общите условия и политиката за защита на лични данни:

лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

 – Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата на обработването на лични данни.

Обработващ лични данни е лице или организация, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Администратора, за уговорените цели.

Обработване на лични данни – всяка дейност, която е свързана с използването на лични данни, включва:

 • Получаване, записване, съхранение;
 • Извършване на операция или серия от операции свързани с организиране ,редактиране, възстановяване и използване;
 • Предоставяне, изтриване и унищожаване на данни;
 1. АДВЕНЧЪРС БГ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството, във връзка с продажбата и предоставянето на стоките на АДВЕНЧЪРС БГ. Предоставянето на тези данни е доброволно, като в тази връзка всеки потребител изрично декларира съгласието си. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки/услуги, сключван от разстояние“,  потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели

Адвенчърс БГ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 1. Дружеството събира и съхранява следните данни:

– За покупка на ваучер и/или сключване на договори за предоставяне на стоки/услуги от Изпълнителите: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, адрес за доставка на поръчаните стоки;

– За абонамент за информационен бюлетин и други маркетинг дейности: две имена, телефон за контакт, e-mail адрес;

– За издаване на фактура и обработването й – три имена, адрес за фактура, адрес на доставка, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. 

– Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

– При запитване до Продавача по електронен път / през форма за контакт е необходимо Клиентът да посочи мейл за връзка, за да се свърже Продавачът с него. При допълнително предоставена информация, същата ще бъде обработена само до колкото е необходимо да бъде отговорено на съответното запитване.

– При заплащане с кредитна или дебитна карта сайтът  пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти на Борика, от който Продавачът получава само информация дали заплащането е преминало успешно или не. Продавачът не съхранява и не обработва информация за платежните карти.

 

 1. АДВЕНЧЪРС БГ събира и обработва лични данни само и единствено във връзка с:

– Данни, необходими за изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на АДВЕНЧЪРС БГ на основание сключения договор за продажба от разстояние;

– Осчетоводяване и фактуриране на закупените стоки от електронния магазин, с оглед законовото ни задължение;

– когато това е необходимо за защита на интересите ни (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от страна на потребители.

 1. АДВЕНЧЪРС БГ се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя;

– Предоставя данни на съответната куриерска фирма, необходими за извършване на доставка на закупените ваучери;

– Предоставя данни на изпълнителите на услугите, необходими за предоставяне на същите и за сключване на договора от разстояние;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– При преобразуване на дружеството, сливане или продажба, като в този случай е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

– други посочени в закона случаи

 1. В случаите на предоставяне на лични данни на трети лица, дружеството изисква от тях да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
 2. АДВЕНЧЪРС БГ не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.
 3. АДВЕНЧЪРС БГ взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
 4. Всички служители на АДВЕНЧЪРС БГ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на АДВЕНЧЪРС БГ до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.
 5. Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени по-горе, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. За да определи подходящия период на съхранение, фирмата взима предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва или дали би могла да постигне тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.
 6. Клиентите разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверят точността, пълнотата и актуалността на информацията им за контакт;
– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от АДВЕНЧЪРС БГ;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните данни, когато има законни основания за това;

– право да откажат обработване на личните данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считат че са нарушени правата им за защита на данните.

 

 1. Действията на потребителя в www.bungeeclub.bg (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от Адвенчърс БГ ООД за целите на маркетингa.

 

 1. Платформата използва „бисквитки“. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Потребителите могат да изтрият или блокират бисквитките, но ако го направят е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва. Подробна информация относно „бисквитките“ се публикува на видно място в платформата.

 

 1. Ваучери, закупувани, чрез платформата www.bungeeclub.bg 
 2. Ваучерите, издавани от АДВЕНЧЪРС БГ, предлагани чрез платформата, представляват многоцелеви ваучери по смисъла на § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби към Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Закупеният ваучерът потвърждава единствено заплащането на цената, срещу която същият е придобит. Покупката на ваучер не представлява сключване на договор за предоставяне на конкретна стока/услуга, за която е публикувана оферта на платформата услуга и не представлява заявка за сключване на договор от разстояние за предоставяне на тези стоки/услуги. 
 3. В съдържанието на Ваучерите: 

– се посочва услуга, за която ваучерът е предназначен. Това посочване не обвързва клиентите да използват ваучера при сключване на договор от разстояние за предоставяне единствено на посочената услуга, а клиентите могат впоследствие да използват ваучера за частично или пълно заплащане на всяка друга услуга, за която е публикувана оферта в платформата.

 

– е възможно да се посочи лице-получател, различно от купувача, в случай, че последният иска да подари ваучера на това лице. Посочването на получател, различен от купувача на ваучера, не ограничава последният да използва ваучера сам или да го подари на друго лице, различно от посоченото.

 

– се посочва срок на валидност.

 

– се посочва уникален код, който се въвежда при последваща резервация на конкретни услуги. Клиентите следва да не позволяват трети лица да узнават посочения код, като търговецът не носи отговорност при неправомерно използване на кода от трето лице.

 

 1. Срокът на валидност на ваучера е времето, през което клиентът има право да използва ваучера при сключване на договор от разстояние за предоставяне на конкретни стоки/услуги с изпълнител.  
 2. Срокът на валидност на всеки ваучер е 12 месеца, като може да бъде удължен при посочените условия с до 12 месеца.

 

5.. Първоначално зададеният срок на валидност на ваучера може в последствие да бъде удължаван, по взаимно договаряне между търговеца и клиента, ако последният е заявил удължаването преди изтичане на срока на ваучера. След изтичане срока на ваучера единствено търговецът едностранно може да удължи срока, като в случай, че не направи това ваучерът става невалиден. За удължаване на срока на ваучера търговецът има право да претендира допълнително заплащане в размер на 30% от сумата, за която е закупен ваучера, срещу което заплащане срокът на ваучера се удължава с 12 месеца.

 

6.. Срокът на валидност на ваучера и в случаите на удължаване на същия не може да бъде по-дълъг от 24 месеца.

 

 1. След изтичане на срока на валидност на ваучера, последният става невалиден и не може да се използва за закупуването на стоки/услуги предлагани на сайта, а търговецът не дължи връщане на заплатената от клиента цена.

 

 1. Всеки Ваучер представлява депозит, заплатен на АДВЕНЧЪРС БГ, като клиентите закупили ваучери, в срока на валидност на същите, могат алтернативно да използват ваучера за частично или пълно заплащане на посочената върху него или на всяка друга стока/услуга, предлагана чрез Платформата. Със същите права се ползват и лицата, притежаващи ваучери (подарък), издадени от АДВЕНЧЪРС БГ, макар да не са били купувачи на ваучерите.

 

 1. Издаденият ваучер може да бъде използван единствено чрез платформата за заплащане на услуги/стоки при сключване на договор от разстояние с конкретен изпълнител. Ваучерът не може да се предявява директно на изпълнителя. Веднъж използван ваучерът става невалиден и не може да бъде използван повторно при друга резервация.  

 

 1. С отваряне на заглавната интернет страница www.bungeeclub.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните оферти, които се отнасят до стоки/услуги, предоставяни от трето лице изпълнител и за предоставянето на които клиентът може в последствие да сключи договор, чрез платформата, използвайки закупения ваучер. 

 

 1. Чрез връзка на видно място в сайта, потребителят следва да се запознае както с данните на фирмата, собственик на интернет сайта така и с Общите условия за ползване на сайта.

 

 1. При закупуване на ваучер, потребителят следва да постави отметка в опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, както и да постави съответната отметка, че е запознат с обработката на лични данни.

 

 1. В случай, че потребителят има воля да закупи ваучер посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние на избран ваучер. Покупка на ваучер от интернет сайт www.bungeeclub.bg може да се прави от потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

 

 1. Ценатата по договора се заплаща авансово посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление, че е съгласен с условията за покупко-продажба на ваучер.

 

 1. След сключване на договора, потребителят получава съобщение на предоставения по време на извършване на заявката email адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. 

 

 1. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на извършване на поръчката email адрес или чрез телефонно обаждане. Преводи на парични суми от www.bungeeclub.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.

 

 1. С избиране на опцията „Плати“ потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително изцяло цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

 

 1. Загубен или унищожен ваучер не подлежи на подмяна от страна на търговеца.

 

VІ. Поръчка, плащане и доставка

 

 1. Поръчки на ваучери се приемат и обработват всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Представител на АДВЕНЧЪРС БГ задължително потвърждава на посочения мейл или телефон поръчката от www.bungeeclub.bg.

 

 1. Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; поръчани продукти/услуги, брой, единична цена и обща стойност;; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка; данни за АДВЕНЧЪРС БГ (телефон, e-mail адрес).

 

 1. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, а ако е направена след 16:00 часа  – на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия работен ден.

 

 1. Крайната цена на ваучера, респективно на поръчката се калкулира като сбор от цените на включените във ваучера избрани услуги. Всички цени в интернет магазин www.bungeeclub.bg са в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите не включват цената на луксозната опаковка и нейната доставка.

 

 1. Подаръчният ваучер на Adventures се предлага в 3 варианта – електронен ваучер, хартиен ваучер в обикновен плик и хартиен ваучер в луксозна опаковка.

 

 1. Начини на плащане

bungeeclub.bg предоставя следните възможности за заплащане на ваучерите: банков превод, наложен платеж, с дебитна/кредитна карта през системата на еPay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат (B-Pay) или с дебитна/кредитна карта.

– Плащане по банков път

Заплащане на ваучер по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на ”АДВЕНЧЪРС БГ“ ООД

IBAN: BG47UBBS81551011629553

BIC: UBBSBGSF

Банка: ОББ АД

Основание за плащане: Номер на поръчка

 

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, следва до 28 часа потребителят да извърши плащане чрез банков превод или да внесе дължимата сума по фирмената сметка с вносна бележка на каса в банка. След получено плащане, представител на www.bungeeclub.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

– Плащане на каса на EasyPay

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, потребителят се пренасочва към сайта на EasyPay, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане в офис на EasyPay в страната трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. След получено плащане, представител на www.bungeeclub.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

– Плащане на банкомат (B-PAY)

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане на банкомат през услугата B-Pay трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. Плащането през B-PAY може да се извърши от всеки банкомат, на който има активирана тази услуга. След получено плащане, представител на www.bungeeclub.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

– Плащане с дебитна/кредитна карта, регистрирана в системата на www.epay.bg

През системата на еPay.bg могат да се правят плащания с карти Visa Classic, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euroline, Борика. При избор на този метод на плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, от където трябва да се следват инструкциите на сайта. След получено плащане, представител на www.bungeeclub.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Адвенчърс БГ” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

– Наложен платеж (пощенски паричен превод)

Плащането на поръчания ваучер може да се направи в брой, директно на куриера при получаването му.

”Адвенчърс БГ” ООД има сключен договор с куриерска фирма Speedy, която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от ”Адвенчърс БГ” ООД.

– Плащане с кредитна и дебитна карта

Заплащането на поръчан ваучер през www.bungeeclub.bg може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане, представител на bungeeclub.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Адвенчърс БГ” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

 1. Начини на доставка

7.1. Електронният ваучер се изпраща по e-mail на клиента без допълнително заплащане.

7.2. Доставката на хартиен ваучер се извършва от служител на куриерска компания, с която Адвенчърс БГ е сключил договор. Цената на доставката не е част от цената на ваучера, а изрично се посочва от страна на търговеца при закупуването на ваучер, като същата се заплаща към търговеца заедно с цената на ваучера. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма. Доставката на ваучера се извършва в избрания срок. 

А) Допълнително се заплаща цената на луксозна опаковка.

Б) Подаръчен плик за ваучер не се заплаща допълнително

 

 1. Срокове и условия за доставка:

– Потвърдена и платена поръчка до 16:00 ч. всеки работен ден – стандартна доставка на следващия работен или в зависимост от графика на куриерската компания;

– Потвърдена и платена поръчка след 16:00 ч. – доставката се осъществява до 2 работни дни или в зависимост от графика на куриерската компания.

– Срокът за доставка на ваучера на Adventures започва да тече след потвърждение на поръчката по телефон от нашия екип.

Важна информация:

– Цената на доставката на ваучера на Adventures е фиксирана за доставка до офис на куриер.

– Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч

– За доставка в същия работен ден, доставка извън работно време и в празнични и почивни дни – клиентите следва да се свържат с търговеца за повече информация.

– Посочените срокове и условия за доставка от Adventures важат за територията на Република България. За доставка на луксозен ваучер извън страната, клиентът следва да се свърже с търговеца и допълнително да договорят условията.

 

VII. Промяна и отказ от поръчка на ваучер

 

 1. Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.

 

 1. На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

 

2.1. Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, АДВЕНЧЪРС БГ възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe по издаване на хартиен ваучер и дocтaвĸaта на същия, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa. АДВЕНЧЪРС БГ възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми на посочена от потребителя банкова сметка.

 

 

VІII. Резервация и изпълнение на услугите по ваучера

 

 1. За да използва закупения ваучер, притежателят на същия следва да предприеме действия за сключване на договор от разстояние за предоставяне на услугата с Изпълнителя, чрез платформата.

 

 1. Страни по договора от разстояние са клиентът закупил ваучер/ клиентът -притежател на ваучер, предоставен му от лицето закупило ваучера от една страна и изпълнителят – доставчик на съответната стока/услуга от друга страна. АДВЕНЧЪРС БГ не е страна по този договор, а единствено разполага с права и има задължения към клиента, свързани с договора, съобразно настоящите общи условия.  
 2. Предмет на договора от разстояние е предоставяне от страна на изпълнителя на стоки/услуги, съобразно публикувани на платформата оферти срещу представен от страна на клиента ваучер, служещ за плащане по договора. Този договор се състои, както от условията за предоставяне на стоката/ услугата по съответната оферта публикувана на платформата, така и от съответните общи условия на изпълнителя, представени на клиента непосредствено преди предоставяне на стоката/услугата. 
 3. Клиентът отправя заявление за сключване на договор от разстояние посредством резервация, чрез попълване на формата за резервация на платформата, в която посочва  избраната услуга, кода на ваучера, желаната дата, ориентировъчен час за изпълнение и телефон за обратна връзка. 
  1. Клиентът следва да се запознае с общите условия и да приеме същите, посредством отметка в съответното поле на платформата;
  2. Клиентът следва да се запознае с условията по съответната оферта;
  3. Клиентът следва да потвърди, че е запознат с обработката на лични данни, посредством отметка в съответното поле на платформата;
  4. Клиентът заявява сключването на договор от разстояние чрез кликване върху съответния бутон за завършване на резервацията.

 

 1. Клиентът следва да заплати избраната услуга със закупеният/те ваучери, като в случай, че стойността на същият/ите е по-малка от цената на избраната услуга, то клиентът доплаща разликат, като последният приема плащането от името на изпълнителя.
  1. Търговецът не гарантира, че цените по офертите за услугите посочени към датата на закупуване на ваучера ще бъдат същите към момента на сключване на договора от разстояние за конкретната услуга. Услугите се закупуват срещу ваучера на обявената за тях цена към момента на сключване на договора от разстояние. Когато в съдържанието на закупения ваучер е посочена конкретна услуга, търговецът гарантира, че същата може да бъде закупена без доплащане, единствено срещу ваучера в срок до 3 месеца от издаване на последния. При сключване на договор от разстояние/резервация след този срок, услугите се предоставят по действащите към момента на сключване на този договор цени и е възможно да бъде необходимо доплащане по реда посочен в настоящите условия. 
 2. Когато цената на избраната услугата, е по-малка от стойността на Ваучера, клиентът може да използва ваучера за заплащането на услугата, като за разликата търговецът му издава нов ваучер със срока на валидност на първоначално използвания или възстановява суми до 50лв., като удържа 5лв. за банкови такси. 
 3. Възможно е услугите по една и съща оферта да се предоставят от няколко различни изпълнители, с оглед избраното място за предоставяне на услугата. 
 4. В рамките на един работен ден търговецът изпраща e-mail на клиента с необходимите детайли и потвърждение на резервацията, като от този  момент договорът от разстояние се счита сключен.
 5. В срока на валидност на ваучера клиентът може да извършва промени по направената резервация най-малко 48 часа преди заявената дата, освен ако не е посочено изрично друго, за изпълнение на услугата, като за целта се свързва с търговеца за уточняване на същите.
 6. В случай, че изпълнителят на услугите по договора от разстояние не изпълни същите на резервираната дата и час, по независещи от него причини, търговецът по избор на клиента му дава възможност да резервира изпълнението на услугите за друга дата или да сключи договор от разстояние за други услуги.
 7. Със сключване на договора от разстояние, клиентът декларира, че е уведомен за задължението си да подпише декларация за информирано съгласие/освобождаване от отговорност, предоставена му от изпълнителя на услугите непосредствено преди предоставянето на последните. В случай, че клиентът откаже да подпише тази декларация, изпълнителят няма задължение да изпълни услугите, а търговецът няма задължение да възстанови заплатената цена.
 8. Търговецът не отговаря за вреди настъпили от изпълнение на услугите, като претенцции за такива могат да бъдат отправяни единствено към изпълнителя на услугите. 
 9. Търговецът не отговаря за спазването на всички приложими законови изисквания относно предоставяне на съответната услуга, от страна на Изпълнителя, като единствено последният носи отговорност пред клиентите.
 10. Търговецът не гарантира, че всяка избрана услуга от клиентите, за която ще се използва закупеният ваучер или услуга посочена в същия, ще бъде налична за целия срок на валидност на ваучера, с оглед невъзможността някои от услугите да се предоставят в конкретен сезон, както и с оглед възможността даден изпълнител да преустанови предлагането на услугите или да промени първоначално предвиденото място за изпълнение на същите. В този случай, клиентът може да използва ваучера за всяка друга услуга, предлагана на платформата по време на срока на валидност на ваучера. 
 11. За някои от публикуваните оферти на платформата е предвидена възможност за резервация едновременно със закупуване на ваучера, в този случай, се счита че договорът за закупуване на ваучера и договорът за предоставяне на услуги, сключен от разстояние са сключени на една и съща дата.
 12. Договорът от разстояние не включва медицинска застраховка.
 13. Ползвател на услугите по договора от разстояние може да бъде единствено пълнолетно лице. Непълнолетни лица могат да ползват услугите единствено с пълнолетен придружител или когато е допустимо при изричното писмено съгласие на родител/ настойник. За някои от предлаганите услуги, с оглед безопасност, е възможно да е поставено изискване от страна на изпълнителя ползвателят да отговаря на допълнителни  условия като тегло, ръст, липса на здравословни проблеми и др. В този случай изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата, ако ползвателят не отговаря на тези условия.
 14. С оглед уговорената конкретна дата за предоставяне на услугите по сключения договор от разстояние, за потребителите не възниква правото на отказ от договора по смисъла на ЗЗП. 

  

 1. Допълнителни условия
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Адвенчърс БГ. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 2. Настоящите Общи условия не изключват възможността конкретни условия за използването на Платформата, закупуването на ваучери или услуги, да обвързват страните, чрез изрични допълнителни съобщения, указания, и правила, които достигат до потребителя при извършване на заявка за съответната покупка.
 3. Търговецът има право безвъзмездно да използва за рекламни цели всякакви коментари, отзиви, материали, публикувани от клиентите в платформата, като за целта няма задължение да посочва имената на клиента. 
 4. Клиентите имат право да отправят до търговеца всякакви жалби относно взаимоотношенията между страните, чрез e-mail. Всички спорове, породени от договор, сключен между страните или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът следва да се решопърво чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно се отнася за решаване пред компетентния съд
 5. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 6. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на АДВЕНЧЪРС БГ. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 1. Настоящите общи условия се прилагат за всички ваучери закупени след:17.02.2021г.

 

 1. ДАННИ ЗА АДВЕНЧЪРС БГ ООД

 

 1. Наименование на Търговеца: АДВЕНЧЪРС БГ ООД 

 

 1. Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа” № 24, вх. А, ет.2, ап. 1; 
 2. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 24, вх. А, ет.2, ап. 1; office@adventures.
 3.  Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 24, вх. А, ет.2, ап. 1; office@adventures.
 4.  Вписване в публични регистри: ЕИК 205946580 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
 5. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, 

тел.: (02) 91-53-518 

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3. Комисия за защита на конкуренцията 

България 

София 1000, бул. „Витоша“ №18 

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15 

Уеб сайт: www.cpc.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: Да

 

Последна актуализация: 17 февруари 2021 г.

 

Здравей!
Избери една от опциите по-долу, за да се свържеш с нас. Ще ти отговорим максимално бързо.

Отвори FB Messenger

Ще се отвори приложението

Отвори Viber

Ще се отвори приложението